ĐHĐCĐ SSI: Thông qua 3 đợt tăng vốn, kế hoạch tăng trưởng 30% hiện chưa cần điều chỉnh

... Dòng tiền âm nặng, doanh nghiệp địa ốc tăng nợ vay ... The PAN Group; Đầu tư NDH, Bất động sản Sài gòn Đan Linh cùng công ty mẹ, công ty con, ...
https://baodautu.vn/dhdcd-ssi-thong-qua-3-dot-tang-von-ke-hoach-tang-truong-30-hien-chua-can-dieu-chinh-d165415.html

Post a Comment

0 Comments