Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không được dùng vốn nhàn rỗi để kinh doanh bất động sản.

Sáng 16/6, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã có báo cáo giải trình dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) trước khi Quốc hội.

Theo dự thảo nào, doanh nghiệp bảo hiểm không được trực tiếp kinh doanh BĐS, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm được mua, đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ hoặc cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng

Doanh nghiệp bảo hiểm cũng được mua cổ phiếu của doanh nghiệp BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của Quỹ đại chúng.

Doanh nghiệp bảo hiểm cũng được phép nắm giữu BĐS do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng BĐS, do đối trừ công nợ phải thu bằng BĐS trong thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hạn mức đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để bảo đảm thận trọng, tránh rủi ro.

Đây là điểm mới so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, khi doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư kinh doanh bất động sản tối đa 10 hoặc 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ.

(0) Bình luận

Post a Comment

0 Comments